DISCLAIMER/ALGEMENE VOORWAARDEN

  • Denon Benelux biedt deze site aan op een 'als zodanige' basis en geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze site of de inhoud ervan. Verder wijst Denon alle dergelijke verklaringen en garanties van de hand. Bovendien geeft Denon Benelux geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en bijbehorende afbeeldingen die op deze site worden gepubliceerd. De informatie op deze site bevat mogelijk technische onnauwkeurigheden of typografische fouten. Alle aansprakelijkheid van Denon Benelux voortkomend uit dergelijke onnauwkeurigheden of fouten wordt echter nadrukkelijk uitgesloten voor zover dit wettelijk is toegestaan.

  • Denon Benelux noch diens directeuren, medewerkers of andere vertegenwoordigers van het bedrijf zijn verantwoordelijk voor verlies of schade voortkomend uit of in verband met het gebruik van deze site. Dit is een beperking van aansprakelijkheid die van toepassing is op alle schadegevallen van gelijk welke aard, inclusief (maar niet beperkt tot) schadevergoedingen, directe of indirecte schade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en schade-eisen van derde partijen.

  • Denon Benelux is niet verantwoordelijk voor materialen die toegankelijk zijn vanaf gekoppelde sites of de inhoud van deze sites. Elke verwijzing naar een gekoppelde site of alle andere specifiek genoemde producten of diensten van derden vormt of impliceert geen goedkeuring van onze kant, en u bent zelf verantwoordelijk voor alle risico's met betrekking tot het gebruik ervan.

  • Niettegenstaande het voorgaande, zijn geen van de uitsluitingen en beperkingen in deze disclaimer bedoeld als beperking van enig recht dat u als consument mogelijk hebt onder de lokale wetgeving, of van andere wettelijke rechten die niet mogen worden uitgesloten, noch om de aansprakelijkheid van Denon Benelux ten opzichte van u te beperken of uit te sluiten voor overlijden of lichamelijk letsel voortkomend uit onze nalatigheid of die van onze medewerkers of vertegenwoordigers.

  • Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen op deze site zijn merken van de respectieve eigenaar(s), en reproductie of gebruik van afbeeldingen, audiodocumenten, geluidsfragmenten en teksten of andere elektronische of gedrukte voorstellingen hiervan is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Denon Benelux.