NOTY PRAWNE​

  • Denon udostępnia tę stronę na zasadzie „tak jak jest” i nie udziela żadnych przyrzeczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do tej strony lub jej zawartości a także zaprzecza wszelkim takim przyrzeczeniom i gwarancjom. Dodatkowo Denon nie udziela żadnych przyrzeczeń ani gwarancji dotyczących dokładności, kompletności oraz odpowiedniości do jakichkolwiek celów informacji lub grafik zawartych na tej stronie. Informacje zawarte na tej stronie mogą zawierać techniczne niedokładności lub błędy typograficzne. Cała odpowiedzialność Denon wynikająca z takich niedokładności lub błędów jest wyraźnie wyłączona w najwyższym stopniu dopuszczalnym przez prawo.
  • Ani Denon ani jego dyrektorzy, pracownicy lub inni przedstawiciele nie będą odpowiedzielni za straty, szkody wynikłe z, lub powiązane z użyciem tej strony. Jest to zbiorcze ograniczenie odpowiedzialności, które dotyczy wszelkich szkód, dowolnego rodzaju, uwzględniając (bez ograniczeń) odszkodowanie, bezpośrednie, pośrednie lub wynikające szkody, utratę danych, dochodu lub zysku, strat lub szkód materialnych a także roszczeń osób trzecich.
  • Denon nie jest odpowiedzielne za jakiekolwiek materiały, które mogą być dostępne z podłączonych stron lub ich zawartość. Jakiekolwiek odniesienia do linkowanych stron lub jakiekolwiek określone produkty osób trzecich lub usługi nie stanowią oraz nie oznaczają ich poparcia z naszej strony i ryzyko wynikające z ich zastosowania ponosi użytkownik.
  • Niezależnie od powyższego, żadne z wyłączeń i ograniczeń w tym zrzeczeniu nie mają intencji ograniczenia jakichkolwiek praw, jakie może mieć klient zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem lub innymi prawami ustawowymi, które nie mogą zostać wyłączone ani też w jakikolwiek sposób ograniczone albo ograniczają odpowiedzialność Denon za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu wynikający z zaniedbań naszych lub naszych pracowników albo agentów.
  • Wszelkie znaki handlowe, znaki usług oraz nazwy handlowe zawarte na tej stronie są znakami ich odpowiednich właścicieli i reprodukcja albo użycie grafik, dokumentów audio, sekwencji audio i tekstów lub innych elektronicznych lub drukowanych ich przedstawień bez uprzedniej wyraźnej zgody Denon jest zabronione.